I wish I had known – Zulu

Le ncwadi yasungulwa ngabantu abakupharoli kanye neziboshwa zangaphambilini ukusiza abantu abakupharoli ngaphambi nangemuva kokudedelwa ukuthi bazi kabanzi ngokuthi iyini ipharoli nokuthi isebenza kanjani, kanye nokubanikeza usizo lokubalungiselela impilo ngokushesha ngemuva kokuba kade besejele. Khumbula ukuthi le ncwadi yimfishane kakhulu futhi izokunika izinto ezibalulekile kuphela. Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa, kufanele uxhumane nezinhlangano ezibalwe ngaphansi kwe’Zidingongqangi’.

Themes

Programme

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top

Join our mailing list

Receive social justice news and views from Sonke Gender Justice in your mailbox!